ŠOLSKA SKUPNOST

Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Posamezne oddelke zastopata po dva delegata, ki ju izvolijo na začetku šolskega leta. Delegati šolske skupnosti na svojem prvem srečanju sestavijo program dela in na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika Šolske skupnosti.

Cilji in naloge:

  1. Sodelovanje pri načrtovanju dela in življenja na šoli; zbiranje predlogov in pripomb v zvezi s poukom, z dnevi dejavnosti, krožki, šolskimi plesi in drugimi prireditvami na šoli;
  2. Spremljanje aktualne problematike, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, morebitnega kršenja pravic učencev ipd;
  3. Oblikovanje predlogov za kvalitetnejše delo in počutje učencev.

Program dela ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA š. l. 2019/20

September,oktober

-uvodni sestanek Šolske skupnosti (volitve predsednika in namestnika),

-oblikovanje programa šolske skupnosti,

-aktivnosti ob tednu otroka,
-sprejem prvošolcev v Šolsko skupnost,
-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli (učna pomoč),
-oblikovanje panoja,
-ples za učence od 1. do 5. razreda,
-skrbimo za čisto okolico šole,

November, december

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli, ali poznamo krajane, ki potrebujejo pomoč,

-aktivnosti v »veselem decembru«,

-božično-novoletni bazar, ples za učence od 1. do 5. razreda,

Januar,februar

-analiza dela v prvem ocenjevalnem obdobju,

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

Marec ,april

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

-skrbimo za čisto okolico šole in kraja,

-izbiranje najlepših zvezkov,

Maj,junij

-aktualno na šoli in v oddelčnih skupnostih,

-skrbimo za čisto okolico,-analiza dela, ples za učence od 1. do 5. razreda,
-predlogi in pobude za naslednje šolsko leto.

 

Predsednik: Šolske skupnosti: Timotej Žvikart

Članici: Kaja Koren, Špela Konečnik

Mentorica Šolske skupnosti: Milena Jamer

 

OTROŠKI ŠOLSKI PARLAMENT

Sestavljajo ga delegati Šolske skupnosti in predsedniki oddelčnih skupnosti.Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov, kjer otroci vsako leto razpravljajo o neki temi.

Cilji otroškega parlamenta so:

– opozoriti na glas otrok v družbi,
– dati možnost otrokom, da izrazijo svoje mnenje,
– omogočiti soodločati otrokom o vprašanjih, ki jih zanimajo in zadevajo njihovo prihodnost,
– razvijati osebnostne in družbene spretnosti in znanja otrok, s katerimi se bodo odzivali na izzive družbe,

Program dela OTROŠKEGA PARLAMENTA ZA š. l. 2019/20

September,oktober -imenovanje članov otroškega parlamenta-uvodni sestanek članov otroškega parlamenta,-seznanitev s temo letošnjega parlamenta,
November, december

-nadaljevanje aktivnosti povezanih s temo otroškega parlamentana temo MOJA POKLICNA PRIHODNOST

-cilji otroškega parlamenta,

Januar,februar

-kako se pripravljamo na otroški parlament,

-aktivnosti-parlamentarne dejavnosti,

–šolski parlament, medobčinski parlament

Marec ,april

-poročilo z medobčinskega parlamenta,

-regijski otroški parlament,

-poročilo regijskega   otroškega parlamenta,
-državni otroški parlament,

Maj,junij

-poročilo državnega otroškega parlamenta,

-analiza dela,

-predlogi za naslednje šolsko leto.

 

Predsednik Šolskega parlamenta: Timotej Žvikart

Koordinatorji: predsedniki oddelčnih skupnosti

Mentorica učencem Šolskega parlamenta: Milena Jamer