hand tree
Predstavitev svetovalne službe

Temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalen razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Svetovalna služba na šoli pokriva naslednja delovna področja:

 • šolski novinci (postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav),
 • individualna in skupinska strokovna pomoč, ki je namenjena učencem z učnimi težavami in učencem z vedenjskimi in čustvenimi težavami,
 • skrb za telesno in duševno zdravje otrok, ki imajo psihosomatske težave,
 • preventivno vzgojno delo v razredu,
 • delo z nadarjenimi učenci (evidentiranje, identifikacija, spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci),
 • področje socialno-ekonomskih stisk za družine, ki potrebujejo finančno pomoč oz. podporo,
 • delo s starši (vseh obravnavanih otrok),
 • delo z učitelji (kontinuirano sodelovanje v dobro vseh otrok),
 • karierno svetovanje za učence in starše 8. in 9. razreda,
 • koordinacija NPZ v 6. in 9. razredu,
 • koordinacija izbirnih predmetov (vpisni postopek pri posameznih izbirnih predmetih),
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • strokovno sodelovanje z zunanjimi institucijami, kadar potrebujemo pomoč, mnenje oz. podporo pri svojem delu,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole.

Svetovalni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se ravnamo po osnovnih načelih svetovanja:

 • prostovoljnost,
 • zaupnost,
 • dobrobit svetovanca.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O strokovnih vprašanjih in o načinih svojega dela odloča sama. Ima pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno-etičnimi načeli dela.

 

Skupno 488 obiskov, današnjih obiskov 1