Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.
(kitajski pregovor)

 happy_kids

Vpis v prvi razred

 Vpis v 1. razred poteka vsako leto v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju 2023 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, za naslednje šolsko leto. Starši boste o datumu vpisa obveščeni z vabilom po pošti.

Šolski okoliš

Starši imate pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Ministrstvo pristojno za šolstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu – uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,  javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
V primeru, da želite starši otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, obvezno vpišite otroka pri nas. Na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prepis.

Ne živite v šolskem okolišu naše šole, a želite otroka vpisati nanjo?

Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu OŠ Šentjanž pri Dravogradu, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno vlogo za prepis na našo šolo. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje naše šole.  OŠ Šentjanž pri Dravogradu bo o vlogi odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

Vloga mora vsebovati podpis obeh staršev in je veljavna le v izvirniku.

O vlogi za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice občine Dravograd, ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

Odložitev šolanja

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina v sestavi šolske zdravnice, svetovalne delavke ter učiteljice. Šola bo tudi na podlagi vaše vloge pridobila mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna šola.

Povzeto po Zakonu o osnovni šoli. Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. L. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. L. RS, št. 102/07).

Skupno 351 obiskov, današnjih obiskov 1