ŠOLSKA SKUPNOST

Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Posamezne oddelke zastopata po dva delegata, ki ju izvolijo na začetku šolskega leta. Delegati šolske skupnosti na svojem prvem srečanju sestavijo program dela in na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika Šolske skupnosti.

Cilji in naloge:

  1. Sodelovanje pri načrtovanju dela in življenja na šoli; zbiranje predlogov in pripomb v zvezi s poukom, z dnevi dejavnosti, krožki, šolskimi plesi in drugimi prireditvami na šoli;
  2. Spremljanje aktualne problematike, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, morebitnega kršenja pravic učencev ipd;
  3. Oblikovanje predlogov za kvalitetnejše delo in počutje učencev.

Program dela ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA š. l. 2023/24

September,

oktober

-uvodni sestanek Šolske skupnosti (volitve predsednika in namestnika)

-oblikovanje programa šolske skupnosti,

-aktivnosti ob tednu otroka

-sprejem prvošolcev v Šolsko skupnost,

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli (učna pomoč),

-oblikovanje panoja,

-skrbimo za čisto okolico šole.

 

November, december

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

-božični bazar

-aktivnosti v »veselem decembru«,

 

Januar,

februar

-analiza dela v prvem ocenjevalnem obdobju,

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

 

Marec ,

april

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

-skrbimo za čisto okolico šole in kraja,

-bralna noč

 

Maj,

junij

-aktualno na šoli in v oddelčnih skupnostih,

-skrbimo za čisto okolico,

-analiza dela,

-predlogi in pobude za naslednje šolsko leto,

 

Predsednik Šolske skupnosti: Anže KAŠMAN

Namestnik: Lin HUDERNIK

Mentorica Šolske skupnosti: Vesna Turičnik

OTROŠKI ŠOLSKI PARLAMENT

Sestavljajo ga delegati Šolske skupnosti in predsedniki oddelčnih skupnosti.Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov, kjer otroci vsako leto razpravljajo o neki temi.

Cilji otroškega parlamenta so:

– opozoriti na glas otrok v družbi,
– dati možnost otrokom, da izrazijo svoje mnenje,
– omogočiti soodločati otrokom o vprašanjih, ki jih zanimajo in zadevajo njihovo prihodnost,
– razvijati osebnostne in družbene spretnosti in znanja otrok, s katerimi se bodo odzivali na izzive družbe,

Program dela OTROŠKEGA PARLAMENTA ZA š. l. 2023/24

September,

oktober

-imenovanje članov otroškega parlamenta

-uvodni sestanek članov otroškega parlamenta

-seznanitev s temo letošnjega parlamenta

– priprava aktivnosti za izpeljavo parlamenta

 

November, december

-načrtovanje aktivnosti povezanimi s temo otroškega parlamenta DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH

-cilji otroškega parlamenta

Januar,

februar

– aktivnosti

-parlamentarne dejavnosti

-šolski in medobčinski parlament

Marec ,

april

-poročila s parlamentov

-regijski otroški parlament,

-poročilo regijskega otroškega parlamenta,

-državni otroški parlament,

Maj,

junij

-poročilo državnega otroškega parlamenta,

-analiza dela

-predlogi za naslednje šolsko leto

PredsedniK Šolskega parlamenta: Anže KAŠMAN

Koordinatorji: predsedniki oddelčnih skupnosti

Mentorica učencem Šolskega parlamenta: Vesna Turičnik

 

Skupno 903 obiskov, današnjih obiskov 1